Zásady zpracování osobních údajů

Úvodní informace

Vážení návštěvníci webových stránek,

velmi si vážíme důvěry uživatelů našich webových stránek https://www.drmcd.cz, a proto klademe důraz na ochranu osobních údajů při jejich zpracování v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Tyto zásady mají za cíl Vás informovat, jakým způsobem nadační fond Dům Ronalda McDonalda, nadační fond, IČO 26730731, se sídlem Radlická 740/113c, Jinonice, 158 00 Praha 5, sp. zn. N 1345 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Nadační fond“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Nadační fond v rámci Vaší návštěvy webových stránek zpracovává, jsou IP adresa nebo cookies a dále Váš e-mail, pokud se přihlásíte k odběru novinek na webových stránkách Nadačního fondu.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je Nadační fond.

Nadační fond jako správce údajů určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje Nadačního fondu naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem Nadační fond zpracovává?

Osobní údaje (Kategorie a příklady)

Údaje pro marketingové účely:

 • e-mail

Údaje o návštěvách webových stránek:

 • IP adresy nebo cookies

Údaje ze sociálních sítí (dostupné veřejně):

 • jméno a příjemní, profilový obrázek, věková kategorie, pohlaví, aj.

Účel zpracování

 • propagace a podpora služeb,
 • zasílání informací o aktualitách,
 • zasílání odpovědí na dotazy uživatelů webových stránek,
 • evidence návštěv, analýza chování návštěv webu, vylepšení webových stránek, evidence pro statistické a analytické účely,
 • více informací o cookies naleznete zde https://www.drmcd.cz/podminky/cookies,
 • analytika návštěvnosti webových stránek za účelem hodnocení a zlepšení služeb a funkcí webových stránek.

Právní základ zpracování

 • Souhlas se zasílám obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely.
 • Oprávněný zájem Nadačního fondu ohledně informací o návštěvě webových stránek, na správě a vylepšování webových stránek.
 • Souhlas se zpracováním cookies udělený na webových stránkách nebo v nastavení prohlížeče, počítače či mobilního zařízení.
 • Souhlas se zpracováním údajů ze sociálních sítí udělený na webových stránkách při hodnocení a sdílení pomocí sociálních sítí.

Z jakých zdrojů získává Nadační fond Vaše osobní údaje?

Nadační fond získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od Vás a dále na webových stránkách https://www.drmcd.cz a sociálních sítích uživatelů webových stránek.

Sdílí Nadační fond Vaše osobní údaje s dalšími osobami?

a) Externí poskytovatelé služeb

Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti mediálních služeb, marketingu, zasílání zpráv, IT, nebo webhostingu. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro uvedené účely a způsobem, který Nadační fond určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Poskytovatelům služeb jsou předávány pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění služeb poskytovaných pro Nadační fond.

Poskytovatelé služeb jsou Nadačním fondem prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. Se všemi těmito poskytovateli Nadační fond uzavírá písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavazují k ochraně osobních údajů a dodržování standardů Nadačního fondu pro zabezpečení osobních údajů.

b) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Nadační fond je povinen za určitých okolností sdílet osobní údaje návštěvníků webu se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady, celní úřady),
 • finanční instituce (banky, pojišťovny),
 • policie, státní zastupitelství,
 • externí poradci.

Předává Nadační fond osobní údaje do zemí mimo EHP?

Nadační fond nepředává Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Nadační fond za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Nadační fond udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho bude Nadační fond Vaše osobní údaje uchovávat?

Nadační fond uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Nadačního fondu nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování.

Pokud údaje Nadační fond zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu 10 let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.

Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu, tedy i po dobu, kdy uživatel povolí ukládání v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Nadační fond, příp. zpracovatelů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud Nadační fond neověří jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je Nadační fond už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud Nadační fond neověří, zda oprávněné zájmy Nadačního fondu převažují nad zájmy subjektu údajů;
 • právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů Nadačního fond. V případě vznesení Vaší námitky proti dalšímu zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz, pokud se domníváte, že Nadační fond porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

Co jsou to cookies a jak je využíváme se dozvíte zde https://www.drmcd.cz/podminky/cookies

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, poštou, nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech.

Dům Ronalda McDonalda, nadační fond

Adresa: Radlická 740/113c, Jinonice, 158 00 Praha 5

e-mail: info@drmcd.cz

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady Nadační fond rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách www.drmcd.cz v sekci GDPR.

Zásady zpracování osobních údajů - Informace pro uživatele a návštěvníky Domu Ronalda McDonalda

Zásady zpracování osobních údajů - Informace pro dárce

Zásady zpracování osobních údajů - Informace pro smluvní partnery a kontaktní osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů